ÀREES DE PRÀCTICA

DRET ADMINISTRATIU

 • Contractes administratius, concursos , subhastes, contractació directa i assistència al procediment general.
 • Concessions administratives demanials i d'activitats , delimitacions costaneres i exercici d'accions i recursos.
 • Ports esportius, procediment d'adjudicació i la seva explotació . Drets i obligacions dels titulars d'amarraments als ports esportius.
 • Explotació de platges i zones de domini públic costaner.
 • Assessorament d'Administracions Públiques, Territorials i Institucionals.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i exercici de reclamacions.
 • Règim administratiu de les fundacions privades.
 • Expropiacions forçoses, assistències al procediment administratiu , davant el Jurat d'Expropiació Forçosa i posterior via contenciosa.
 • Dret urbanístic, planejament, llicències i gestió urbanística en general, així com assistència en disciplina urbanística.
 • Dret mediambiental, ordenació del territori, planejament, execució i assistència al seu règim sancionador.
 • Subvencions públiques, ajuda a la seva gestió i control administratiu.
 • Règim de recursos i reclamacions administratius de tot tipus davant les Administracions municipals, insulars, de la Comunitat Autònoma i de l'Administració General de l'Estat.
 • Exercici de recursos contenciosos administratius davant aquesta Jurisdicció en totes les instàncies.

IBERFORO BALEARES

Iberforo Baleares Advocats - Avís Legal i Política de Privacitat